Általános Szerződési Feltételek

Vilagitastechnikanet.hu weboldal Általános Szerződési feltételek

Hatályos: 2018. május 8-tól visszavonásig

Alábbi szabályzat a www.vilagitastechnika.hu honlap igénybevételének Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) általi feltételeit szabályozza.
Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, mely az alábbi linken keresztül érhető el: https://vilagitastechnikanet.hu/adatvedelem/

1) A honlap üzemeltetője
Daniella Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető)
Székhely: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3
Bejegyezve: 1992.01.16
Cégjegyzékszám: Cg.09-09-001346
Adószám: 10683424-2-09
Közösségi adószám: HU10683424
Statisztikai számjele: 10683424-4669-113-09
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
E-mail cím: info@daniella.hu
Telefonszám: +36-52-517-500

2) A honlap használatának feltételei
A honlap tartalmának megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsen.

3) Felelősség
A honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja.

Üzemeltető kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Amennyiben Üzemeltető jogellenes tevékenységet észlel a honlap használata közben, úgy teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Felhasználó a honlapon általa elhelyezett hozzászólások vagy vélemények tartalmáért felelősséggel tartozik. A hozzászólások valóságtartalmáért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban Felhasználó hozzászólása az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt Üzemeltető indokolás nélkül törölheti.

Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a honlapon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és az Üzemeltetőnek vagy más Felhasználónak, illetve harmadik személynek okozott valamennyi kárért, kiadásért.

A honlap kifelé mutató linkeket tartalmazhat, melyek más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (pl. hozzászólásokat) Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni az Üzemeltető felé. Amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, az információt haladéktalanul törli, módosítja, vagy felszólítja a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

4) Szerzői jogok
A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben tilos, szerzői jogokat sért.

A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre SSD-re, USB-re, SD kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.vilagitastechnikanet.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, módosítására, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Üzemeltető külön engedélyt nem ad.

5) Cikkek, képek felhasználása
A honlapon található cikkek az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, egyéb cikkek stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére és az nem az Üzemeltető.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve az Üzemeltető írásbeli engedélyével többszörözhetők, közvetíthetők a nyilvánosság felé, tehetők nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban vagy egyéb fórumokon [Szjt. 36. § (2)].

Az Üzemeltető által készített fotókat, mozgóképi felvételeket a Felhasználó csak Üzemeltető írásbeli engedélyével vagy az alább megjelölt szabályok betartása mellett használhatja fel.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlapról az Üzemeltető nevével megjelölt cikkeket, bejegyzéseket, értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő Felhasználó
• nem módosíthatja az eredeti információt,
• a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél köteles feltünteti.

A honlapon forrás megjelöléssel megjelenített más portálokon is esetlegesen elérhető cikkek és fotók szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek felhasználására vonatkozóan minden esetben a megjelölt egyéb portál feltételei irányadók és az Üzemeltető az átvett cikk esetén, a cikk átvétele során betartja a forrás oldalon megjelölt. átvételre vonatkozó szabályokat, úgy ahogy annak szerzői jogi jogosultja azt meghatározta.

A honlapon megjelenített olyan cikkek, illetve képek, amelyeket nem Üzemeltető írt vagy készített, minden esetben megjelölésre kerül a cikk, illetve a fotó készítőjének, szerzői jogosultjának neve. Ezen cikkek, fotók felhasználására vonatkozó engedéllyel Üzemeltető a szerzői jog jogosultjától megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Üzemeltető pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de az információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, az abból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

6) Jogérvényesítési lehetőségek
Felhasználó jogait Üzemeltető az 1. pontban részletezett elérhetőségein gyakorolhatja.
Amennyiben Üzemeltető és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

a. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Felhasználó az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.
Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

b. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó az Üzemeltetővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Üzemeltető és a Felhasználó között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
Ügyintéző: Nemes Brigitta
E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu
bekelteto@hbkik.hu

Az Üzemeltetőt a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

c. Bírósági eljárás kezdeményezése
A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

7) Egyéb rendelkezések
ÁSZF módosítása
Fenntartó fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználó honlapon keresztül közzétett értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosításai az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba. Felhasználó a szolgáltatás használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Technikai korlátok
A honlap használtat esetén Üzemeltető feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését.

Továbbá Üzemeltető fenntartja jogát, hogy változtatást, javítást hajtson végre a honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. május 8.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Vilagitástechnikanet.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos 2018. május 8-tól – letölthető PDF (309kb)